ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Για επείγοντα θέματα, συμβουλευτείτε τα "ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ" στα δεξιά 

 

Άλλες Πηγές:

Νομική βοήθεια: (Legal Aid)Tél : (514) 849-9488
Suicide-Action : Tél: (514) 723-4000 


Προστασία Νεολαίας (Youth protection): Tél: (514) 896-3100 


 
Γενικές Πληροφορίες: 

 
National Clearinghouse on Family Violence

Centre d'information national sur la violence dans la famille  Initiative de lutte contre la violeInitiative de lutte contre la violence familiale (ILVF), nce familiale (ILVF),