مبارزه همگانی با خشونتهای جنسی‌

مبارزه همگانی با خشونتهای جنسی‌

آگاه سازی همگانی برای مبارزه با خشونتهای جنسی‌

"آیا شما راضی‌ را برای خود دارید ؟ "

     

 

  • آگاه سازی مطبوعاتی
  • شرح چگونگی این مبارزه
  • همکاران اجرای
  • همکاران
  • خط تلفنی چند زبانه برای ارجاع
  • درخواست برای کارت و کتابچه