سرویس برای قربانیان

 

کارکنان خانه آتنا  شامل مددکاران اجتمایی، مربیان، اشخاصی که با موارد خاص کار می کنند و مترجمان فرهنگی می باشند. ایناشخاص برای دادن سرویسهای متفاوت به زبانهای مختلف به زنان و کودکان قربانی خشونتهای خانوادگیتوسط مرکز آتنا آموزش دیدهاند.

ما سرویسهای زیر را به صورت محرمانه ارائه می دهیم :

  •  مشاوره فردی
  •  کمک در موارد بحران
  •  مشاوره
  •  اطلاع رسانی
  •  ارجاع
  •  گروهای حمایتی

ما سرویسهای خود را به صورت مجانی در دو دفتر مونترال و لول همچنین خانه آتنا و در موارد خاص در خانه افراد ارائه می دهیم.