Συνεργασίες και δίκτυο

 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 • ACCÉSSS (θεσμός πολιτιστικών κοινότητων για ισότητα στα θέματα υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών) (www.accesss.net/)
 • Centre de la jeunesse et de la famille Batshaw (κέντρα νεολαίας και οικογένειας)(www.batshaw.ca/)
 • Concertation Femmes de Parc Extension (συντονισμός γυναικών της περιοχής του Πάρκ Εξτένσιον)
 • Les Maisons de l’Île (οι στέγες του Μόντρεαλ)
 • Table de concertation de Laval en condition feminine (ομάδα συντονισμού του Λαβάλ για την κατάσταση των γυναικών) 
 • Table de concertation en matière de violence conjugale de Montréal (TCVCM) (ομάδα συντονισμού του Μόντρεαλ στο θέμα συζυγικής βίας)
 •  Comité de suivi: implantation du Protocole pour les enfants exposés à la violence conjugale (επιτροπή ενδοτοπικής συνεργασίας για παιδιά μάρτυρες συζυγικής βίας
 • Table de concertation en violence conjugale et agressions à caractère sexuel de Laval (ομάδα συντονισμού του Λαβάλ για τη συζυγική βία και επιδείνωση της σεξουαλικής κατάστασης)

 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 • Agence de la santé et des services sociaux de Laval (Αντιπροσωπείες για την υγεία και κοινωνικές υπηρεσίες του Λαβάλ) (www.sssslaval.gouv.qc.ca)
 • Agence de la santé et des services sociaux de Montréal (Αντιπροσωπείες για τη υγεία και κοινωνικές υπηρεσιες του Μόντρεαλ) (www.santemontreal.qc.ca)
 • Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (Υπουργείο μετανάστευσης και πολιτιστικών κοινοτήτων)(www.micc.gouv.qc.ca)     
 •  Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) (Αστυνομική υπηρεσία του Μόντρεαλ) (www.spvm.qc.ca)                                  

ΚΟΛΛΕΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Universtité Concordia-Πανεπιστήμιο Concordia

Art Education Department-κλάδος τέχνης

(http://art-education.concordia.ca)      

Institute for Co-operative Education-ινσιτούτο για διαπαιδαγώγηση συνεργασίας 

(http://co-op.concordia.ca/)

Collège Ahuntsic-Κολλέγιο του Ahuntsic

Collège Dawson , département des services sociaux-Κολλέγιο του Dawson, κλάδος κοινωνικών υπηρεσίων 

(http://dc37.dawsoncollege.qc.ca/socserv/)

Université McGill-Πανεπιστήμιο McGill

Faculté de droit, clinique d'informations légales-Νομική σχολή-νομική πληροφόρηση  http://mlic.mcgill.ca

École de travail social-σχολή κοινωνικών εργασιών 
www.mcgill.ca/socialwork

ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

CJNT Montreal-τηλεοπτικός σταθμός (www.canada.com/ch/cjntmontreal/)